BIỂU MẪU TĂNG NI
BIỂU MẪU TỰ VIỆN
BIỂU MẪU QUẬN HUYỆN
BIỂU MẪU BAN NGÀNH
STT Mã hồ sơ Tên hồ sơ Tải Thao tác
1 TN01 LÝ LỊCH TĂNG NI Tải mẫu Nộp trực tuyến
2 TN02 SƠ YẾU LÝ LỊCH Tải mẫu
3 TN03 ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA Tải mẫu Nộp trực tuyến
4 TN04 ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI Tải mẫu Nộp trực tuyến
5 TN05 ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO Tải mẫu Nộp trực tuyến
6 TN06 ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI NI Tải mẫu Nộp trực tuyến
7 TN07 ĐƠN XIN THỌ GIỚI THỨC XOA MA NA Tải mẫu Nộp trực tuyến
8 TN08 ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO NI Tải mẫu Nộp trực tuyến
9 TN09 ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI BỒ TÁT Tải mẫu Nộp trực tuyến
10 TN10 ĐƠN XIN NHẬP HẠ Tải mẫu Nộp trực tuyến